Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory ławników 2023

WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Dnia 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja 2019-2023  ławników sądów powszechnych.  Rada Miejska Wąsosza  do końca października 2023r. obowiązana jest dokonać wyboru ławników  z terenu gminy na kadencję 2024 – 2027. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Wąsosza z prośbą o dokonanie wyboru
- do Sądu Okręgowego w Legnicy – 1 ławnika,
- do Sądu Rejonowego  Głogowie  -  1 ławnika
.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa  prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrana:

 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • osoba nieskazitelnego charakteru,
 • osoba, która ukończyła 30 lat,
 • osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 •  osoba która nie przekroczyła 70 lat,
 •  osoba zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 •  osoba posiadająca, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej  50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Karty zgłoszenia na ławnika do sądów można uzyskać  w Urzędzie Miejskim Wąsosza pokój nr 14 II piętro.

Zgodnie z art. 162 § 2  ustawy o ustroju sądów powszechnych (DZ.U. z 2023r poz. 217) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty :

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego .

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Rada Miejska Wąsosza będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miejskim Wąsosza przy pl. Wolności 17  pokój nr  14 II p.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek   od 7:00 do 16:00

-wtorek, środa, czwartek  od 7:00 do 15:00

-piątek od 7.00 do 14.00

w Urzędzie Miejskim Wąsosza przy pl. Wolności 17 , na II piętrze w pokoju 14.

Zgłoszenia kandydata na ławnika mogą być przesyłane na adres Urzędu Miejskiego Wąsosza , pl. Wolności 17 , 56-210 Wąsosz  , z dopiskiem  „Wybory ławników”

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady po 30 czerwca 2024 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 655437880 wew. 20

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
16 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
16 cze 2023, godz. 08:17

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
16 cze 2023, godz. 08:17