Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Wąsosza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego Wąsosza.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-29.
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
  • część opublikowanych plików i dokumentów nie jest dostępna cyfrowo.
  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-04. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową strony,
  • widoczny fokus.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 795 939 808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba: Urząd Miejski Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz.

   

  Miejsca parkingowe: przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Wąsoszu wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

   

  Dostępność wejścia: budynek Urzędu Miejskiego usytuowany jest w rynku - w centralnej części miasta. Wejście główne znajduje od strony Placu Wolności. Wejście to nie jest dostosowane do potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście posiada schody. Budynek posiada również boczne wejście - od strony ulicy Kolejowej - z podjazdem wyposażonym w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Informacja o wejściu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym.

   

  Dostępność komunikacyjna budynku: zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

   

  Dostosowania: w budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

   

  Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   

  Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
  • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby;
  • wysłanie maila na adres: urzad@wasosz.eu

  Aplikacje mobilne

  Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
26 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
23 wrz 2022, godz. 07:55

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
04 mar 2024, godz. 13:58