Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXV/178/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania skarbnika gminy Wąsosz 2017-01-05 08:54:24
Uchwała nr XXV/177/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy Wąsosz 2017-01-05 08:53:23
Uchwała nr XXV/176/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wasosz na 2016 rok 2017-01-05 08:51:56
Uchwała nr XXV/175/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2017-01-05 08:50:22
Uchwała nr XXV/174/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych gminy Wąsosz 2017-01-05 08:48:46
Uchwała nr XXV/173/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości 2017-01-05 08:47:02
Uchwała nr XXV/172/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2017 2017-01-05 08:23:04
Uchwała nr XXV/171/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka 2017-01-05 08:20:56
Uchwała nr XXIV/170/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-12-22 07:25:39
Uchwała nr XXIV/169/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2016-12-22 07:24:30
Uchwała nr XXIV/168/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Wąsosz 2016-12-22 07:22:20
Uchwała nr XXIV/167/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu 2016-12-22 07:20:59
Uchwała nr XXIV/166/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu o strukturze organizacyjnej: punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, klasy I-III 2016-12-22 07:19:24
Uchwała nr XXIV/165/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2017 r. 2016-12-22 07:16:45
Uchwała nr XXIV/164/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2016-12-21 14:42:23
Uchwała nr XXIII/163/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2016 2016-11-18 09:51:37
Uchwała nr XXIII/162/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2016-11-18 09:49:13
Uchwała nr XXIII/161/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2016-11-18 09:47:48
Uchwała nr XXIII/160/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2016-11-18 09:45:42
Uchwała nr XXIII/159/16 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2017 roku 2016-11-18 09:01:15
Uchwała nr XXII/158/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2016-10-18 09:59:09
Uchwała nr XXII/157/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-10-18 09:57:19
Uchwała nr XXII/156/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2016-10-18 09:55:30
Uchwała nr XXII/155/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz na lata 2016-2032" 2016-10-18 09:47:50
Uchwała nr XXII/154/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Pobiel 2016-10-18 09:39:45
Uchwała nr XXII/153/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz 2016-10-18 09:34:06
Uchwała nr XXII/152/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/136/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku 2016-10-18 09:31:53
Uchwała nr XXII/151/16 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/133/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku 2016-10-18 09:28:58
Uchwała nr XXI/150/16 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok 2016-09-21 10:59:29
Uchwała nr XXI/149/16 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2016-09-21 10:57:26
Uchwała nr XXI/148/16 z dnia 16 września 2016 roku zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXI/139/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów 2016-09-21 10:55:35
Uchwała nr XXI/147/16 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap" 2016-09-21 10:41:38
Uchwała nr XXI/146/16 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2016-09-21 10:39:39
Uchwała nr XXI/145/16 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wąsosz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 2016-09-21 09:48:21
Uchwała nr XX/144/16 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zamiaru podjęcia prac związanych z rozbudową drogi gminnej nr 100910 D i ustalenia nowego przebiegu tej drogi 2016-08-01 13:14:39
Uchwała nr XX/143/16 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r. 2016-08-01 13:13:02
Uchwała nr XX/142/16 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wasosz na lata 2016-2030 2016-08-01 13:11:56
Uchwała nr XIX/141/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2016 rok. 2016-07-14 14:17:54
Uchwała nr XIX/140/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016 - 2030. 2016-07-14 14:15:06
Uchwała nr XIX/139/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Wąsosz. 2016-07-14 14:08:51
Uchwała nr XIX/138/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-07-14 14:04:46
Uchwała nr XIX/137/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-07-14 13:06:52
Uchwała nr XIX/136/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-07-14 13:02:57
Uchwała nr XIX/135/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze gminy Wąsosz oraz warunki i tryb składania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2016-07-14 11:25:09
Uchwała nr XIX/134/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik. 2016-07-14 11:15:39
Uchwała nr XIX/133/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz. 2016-07-14 11:08:49
Uchwała nr XIX/132/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz. 2016-07-14 11:05:28
Uchwała nr XIX/131/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Bełcz Górny. 2016-07-14 11:01:05
Uchwała nr XVIII/130/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r. 2016-06-03 13:20:30
Uchwała nr XVIII/129/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2016-06-03 13:18:40
Uchwała nr XVIII/128/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/166/01 z dnia 15 marca 2001r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Wąsosz 2016-06-03 13:16:23
Uchwała nr XVIII/127/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Wąsosza 2016-06-03 13:13:57
Uchwała nr XVIII/126/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2015r. 2016-06-03 13:12:01
Uchwała nr XVIII/125/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2015 r. 2016-06-03 13:08:37
Uchwała nr XVII/124/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wasosz na 2016r 2016-05-04 07:51:00
Uchwała nr XVII/123/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wasosz na lata 2016-2030 2016-05-04 07:49:24
Uchwała nr XVII/122/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/89/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 20 lutego 2004 r. dotyczacej określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji spólek handlowych przez Burmistrza Wąsosza 2016-05-04 07:46:59
Uchwała nr XVII/121/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2016-05-04 07:44:18
Uchwała nr XVII/120/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2016-05-04 07:38:07
Uchwała nr XVI/119/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r 2016-04-04 08:32:10
Uchwała nr XVI/118/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2016-04-04 08:30:57
Uchwała nr XVI/117/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany stawek podatku od środków transportowych 2016-04-04 08:29:17
Uchwała nr XVI/116/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie a Gminą Wąsosz w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-04-04 08:25:38
Uchwała nr XVI/115/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 2016-04-04 08:24:18
Uchwała nr XV/114/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2016r 2016-03-03 07:36:41
Uchwała nr XV/113/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2030 2016-03-03 07:31:23
Uchwała nr XV/112/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2016-03-03 07:26:39
Uchwała nr XV/111/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/105/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie targowiska miejskiego 2016-03-03 07:24:52
Uchwała nr XV/110/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2016-03-02 13:00:07
Uchwała nr XV/109/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego położonego w miejscowości Gola Wąsoska 2016-03-02 12:58:49
Uchwała nr XV/108/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka 2016-03-02 12:57:26
Uchwała nr XV/107/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sułów Wielki 2016-03-02 12:56:14
Uchwała nr XV/106/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/169/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobiel 2016-03-02 12:54:51
Uchwała nr XV/105/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gola Wąsoska 2016-03-02 10:30:11
Uchwała nr XV/104/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrząca Śląska 2016-03-02 10:27:23
Uchwała nr XV/103/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/09 Rady Miejskiej Wasosza z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz 2016-03-02 10:26:13
Uchwała nr XV/102/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektóryc 2016-03-02 08:39:00
Uchwała nr XV/101/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu 2016-03-02 08:37:56
Uchwała nr XV/100/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/223/97 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 7 listopada 1997r. w sprawie Statutu sołectw 2016-03-02 08:35:54
Uchwała nr XV/99/16 z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz 2016-03-02 08:34:31
Uchwała nr XIV/98/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2016r. 2016-01-28 13:29:12
Uchwała nr XIV/97/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Wąsosza na 2016r. 2016-01-28 13:11:14
Uchwała nr XIV/96/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Wąsosz 2016-01-28 12:25:29
Uchwała nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2016-01-28 12:22:28
Uchwała nr XIV/94/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 2016-01-28 12:14:01
Uchwała nr XIV/93/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Wąsosz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia w/w kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium 2016-01-28 12:10:25
Uchwała nr XIV/92/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2016-2023 2016-01-28 12:09:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
28 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
28 sty 2016, godz. 12:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
28 sty 2016, godz. 12:07