Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości rady miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

           Do wyłącznej właściwości rady miasta należy zatem:
1.   uchwalanie statutu miasta,
2.   ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności,
3.   powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta - na wniosek burmistrza,
4.   uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium z tego tytułu,
5.   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6.   uchwalanie programów gospodarczych,
7.   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8.   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9.   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
      a).   określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich
             wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie
             stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności
             wyłącznie za zgodą rady miasta,
      b).   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
             burmistrza,
      c).   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
      d).   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
             przez burmistrza w roku budżetowym,
      e).   zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
             granicę ustalaną corocznie przez radę miasta,
      f).    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
             z nich,
      g).   określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
      h).   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
             organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
      i).    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza
             w roku
budżetowym,
10.  określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań:
      a).   z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
      b).   zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie
             porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
12.  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a.podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13.  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14.  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a.podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15.  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 10-01-2010 18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 10-01-2010 18:37