Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Ogłoszenie o wyborze ławników

Ogłoszenie o wyborze ławników po zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 15 kwietnia 2011r.

 

                        W bieżącym roku dobiega końca kadencja ławników do sądów powszechnych. Rada Miejska Wąsosza zobowiązana jest  dokonać wyboru ławników do końca października b.r. na nową kadencję 2012-2015 :

-         do Sądu Okręgowego w Legnicy 1  ławnika ,

-         do Sądu Rejonowego w Głogowie 2 ławników.

 

 

Kto może zgłaszać kandydatów na ławnika :

-         prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe,  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru , w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Ławnikiem może być wybrany ten kto :

1.   posiada obywatelstwo polskie, i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.   jest nieskazitelnego charakteru,

3.   ukończył 30 lat,

4.   jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5.   nie przekroczył 70 lat,

6.   jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7.   posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Ławnikiem nie mogą być:

1.   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2.   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego    ,

3.   funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze  ściganiem przestępców i wykroczeń,

4.   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5.   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6.   duchowni,

7.   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8.   funkcjonariusze Służby Więziennej,

9.   radni gminy, powiatu i województwa ,

 

Zgłoszenia  kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.  Wzór karty  udostępnia się w internecie na stronie  bip.wasosz.eu ,  oraz można pobrać nieodpłatnie  w Urzędzie Miejskim Wąsosza przy pl. Wolności 17, ( pokój nr 14 II piętro - biuro rady).

Do  zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się :

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego,

2)   oświadczenie kandydata ,że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata ,że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także ,że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)   dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy  składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

 

I.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową , zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

II.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą   imię(imiona)nazwisko, numer ewidencyjny PESEL ,miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z  pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Dokumenty wymienione w punkcie I. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w punkcie II.  nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Osobą  uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba ,której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w punkcie II.

 

Koszt  opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników na  w/w zasadach przyjmowane będą  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  Wąsosza  przy pl. Wolności 17  pokój nr 14 II piętro- biuro rady , w terminie od 14  do 30 czerwca 2011r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wlazło 02-06-2011 07:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Szejnkienig 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wlazło 15-06-2011 07:24