Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zwołanie XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

Dnia  27 marca 2014 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim Wąsosza odbędzie się XXXVI SESJA  RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA .

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w gminie Wąsosz za 2013r oraz przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  na 2014r.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu gospodarki wodno –ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014-2024
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXI/139/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
 8. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r., nr 208, poz. 3812/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Wąsosz Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika w m. Rudna Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 września 2013r. w sprawie poręczenia przez gminę Wąsosz wsparcia przyznanego przez Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach umowy o wsparcie finansowe na przystąpienie do spółdzielni socjalnej członkom Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Wąsoszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąsosz
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 oraz zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2014r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady.
 16.  Odpowiedzi na interpelacje.
 17.  Wolne głosy i wnioski.
 18.  Zakończenie.        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Szejnkienig

Data wytworzenia:
24 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
24 mar 2014, godz. 11:34

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
24 mar 2014, godz. 11:35