Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rok 2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XXXVI/258/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r 2018-01-04 13:46:05
Uchwała nr XXXVI/257/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2018-01-04 13:42:58
Uchwała nr XXXVI/256/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/123/08 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2018-01-04 13:39:55
Uchwała nr XXXVI/255/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 2018-01-04 13:38:31
Uchwała nr XXXVI/254/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2018 2018-01-04 13:36:58
Uchwała nr XXXV/253/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wasosz na 2017rok 2017-12-15 11:51:27
Uchwała nr XXXV/252/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/241/17 RM Wąsosza z dnia 24 października 2017r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn."Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V" 2017-12-15 11:50:36
Uchwała nr XXXV/251/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2018 rok 2017-12-15 11:49:22
Uchwała nr XXXV/250/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2017-12-14 14:29:18
Uchwała nr XXXIV/249/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 rok 2017-11-17 08:36:22
Uchwała nr XXXIV/248/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-17 08:32:49
Uchwała nr XXXIV/247/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Gola Wąsoska 2017-11-17 08:31:29
Uchwała nr XXXIV/246/17 z dnia 10 listopada 2017 w sprawie opłaty targowej 2017-11-17 08:23:03
Uchwała nr XXXIV/245/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2017-11-17 08:22:02
Uchwała nr XXXIV/244/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2018 2017-11-17 08:20:30
Uchwała nr XXXIII/243/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 r. 2017-11-02 09:13:46
Uchwała nr XXXIII/242/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2017-11-02 09:12:18
Uchwałą nr XXXIII/241/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn."Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu -etap V" 2017-11-02 09:10:57
Uchwała nr XXXIII/240/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/150/2000 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury 2017-11-02 09:09:49
Uchwała nr XXXIII/239/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2017-11-02 09:08:18
Uchwała nr XXXIII/238/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu w Gminie Wąsosz 2017-11-02 09:06:39
Uchwała nr XXXIII/237/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Płoskach w Gminie Wąsosz 2017-11-02 09:05:23
Uchwała nr XXXIII/236/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w Gminie Wąsosz 2017-11-02 09:03:36
Uchwała nr XXXII/235/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017 roku 2017-09-14 09:31:23
Uchwała nr XXXII/234/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2017-09-14 09:29:49
Uchwała nr XXXII/233/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2017-09-14 09:27:47
Uchwała nr XXXII/232/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2017-09-14 09:24:59
Uchwała nr XXXII/231/17 z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XIV/95/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2017-09-14 09:23:18
Uchwała nr XXXII/230/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz 2017-09-14 09:20:33
Uchwała nr XXXII/229/17 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 2017-09-14 09:17:07
Uchwała nr XXXI/228/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 rok 2017-08-18 08:17:31
Uchwała nr XXXI/227/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2017-08-18 08:16:37
Uchwała nr XXXI/226/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wrząca Śląska 2017-08-18 08:15:22
Uchwała nr XXXI/225/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Burmistrza Wąsosza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w tym kultury ludowej 2017-08-18 08:12:04
Uchwała nr XXXI/224/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 2017-08-18 08:10:27
Uchwała nr XXXI/223/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2017-08-18 08:08:57
Uchwała nr XXXI/222/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 maja 2017r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz" oraz nadania jej statutu 2017-08-18 08:07:31
Uchwała nr XXXI/221/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2017-08-18 08:05:57
Uchwała nr XXXI/220/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych na "Fundusz Wsparcia Policji" 2017-08-18 08:04:15
Uchwała nr XXX/219/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 rok 2017-06-22 14:48:51
Uchwała nr XXX/218/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2017-06-22 14:45:34
Uchwała nr XXX/217/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz 2017-06-22 14:43:34
Uchwała nr XXX/216/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2017-06-22 14:41:42
Uchwała nr XXX/215/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXIII/223/98 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie statutu sołectw 2017-06-22 14:39:52
Uchwała nr XXX/214/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie połączenia sołectw Lubiel i Ostrawa 2017-06-22 14:38:24
Uchwała nr XXX/213/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka 2017-06-22 14:34:50
Uchwała nr XXX/212/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz w zakresie obszaru położonego w miejscowości Rudna Wielka 2017-06-22 14:30:09
Uchwała nr XXX/211/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2017-06-22 14:27:20
Uchwała nr XXX/210/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2017-06-22 14:21:12
Uchwała nr XXX/209/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2017-06-22 14:19:22
Uchwała nr XXX/208/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 2017-06-22 14:06:59
Uchwała nr XXX/207/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w gminie Wąsosz do stanu faktycznego 2017-06-22 14:04:20
Uchwała nr XXX/206/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście Wąsosz 2017-06-22 13:59:14
Uchwała nr XXIX/205/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie utrzymania w mocy uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wodniki z dnia 8 maja 2017 r. 2017-05-25 10:55:07
Uchwała nr XXIX/204/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017 r. 2017-05-25 10:53:53
Uchwała nr XXIX/203/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2017-05-25 10:50:54
Uchwała nr XXIX/202/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, na okres 10 lat 2017-05-25 10:49:14
Uchwała nr XXIX/201/17 z dnia 18 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz 2017-05-25 07:37:56
Uchwała nr XXIX/200/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz" oraz nadania jej statutu 2017-05-25 07:26:13
Uchwała nr XXIX/199/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy " Świerczewskiego" na ulicę "Św. Jana Pawła II" w Wąsoszu 2017-05-25 07:23:59
Uchwała nr XXIX/198/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie połączenia sołectw Lubiel i Ostrawa 2017-05-25 07:21:36
Uchwała nr XXIX/197/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2016 rok 2017-05-25 07:19:07
Uchwała nr XXIX/196/17 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2016 r. 2017-05-25 07:16:59
Uchwała nr XXVIII/195/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2017r. 2017-05-05 09:31:20
Uchwała nr XXVIII/194/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wasosz na lata 2017-2030 2017-05-05 09:30:07
Uchwała nr XXVII/193/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wasosz na 2017r. 2017-03-23 12:37:10
Uchwała nr XXVII/192/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2017-03-23 12:35:47
Uchwała nr XXVII/191/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wąsosz na lata 2017 - 2025 2017-03-23 12:34:21
Uchwała nr XXVII/190/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2017-03-23 11:47:14
Uchwała nr XXVII/189/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz 2017-03-23 11:44:33
Uchwała nr XXVII/188/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia w/w kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium 2017-03-23 11:42:35
Uchwała nr XXVII/187/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019r. 2017-03-23 11:38:57
Uchwała nr XXVI/186/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2017r. 2017-02-22 12:02:31
Uchwała nr XXVI/185/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz 2017-02-22 12:00:29
Uchwała nr XXVI/184/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-22 11:59:16
Uchwała nr XXVI/183/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Pobielu o strukturze organizacyjnej: punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, klasy I-III 2017-02-22 11:57:23
Uchwała nr XXVI/182/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 2017-02-22 11:54:41
Uchwała nr XXVI/181/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu 2017-02-22 11:52:55
Uchwała nr XXVI/180/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 rok 2017-02-22 11:51:12
Uchwała nr XXVI/179/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 2017-02-22 11:49:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Berus

Data wytworzenia:
22 lut 2017

Osoba dodająca informacje

Bartosz Berus

Data publikacji:
22 lut 2017, godz. 11:47

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Berus

Data aktualizacji:
22 lut 2017, godz. 11:47