Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wąsosza

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

KADENCJA 2018-2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR LXII/457/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-03-29 11:39:28
UCHWAŁA NR LXII/456/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032 2024-03-29 11:38:32
UCHWAŁA NR LXII/455/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2024-03-29 11:37:26
UCHWAŁA NR LXII/454/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2024-03-29 11:36:04
UCHWAŁA NR LXII/453/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w zakresie współpracy i współfinansowania zadania realizowanego przez Powiat Górowski polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2024-03-29 11:33:24
UCHWAŁA NR LXII/452/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim oraz Gminą Góra w zakresie współpracy i współfinansowania zadania realizowanego przez Powiat Górowski polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2024-03-29 11:32:13
UCHWAŁA NR LXII/451/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uznanie lasów za ochronne oraz o pozbawienie charakteru ochronnego lasów położonych w Nadleśnictwie Wołów na obszarze gminy Wąsosz, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Wołów 2024-03-29 09:25:21
UCHWAŁA NR LXII/450/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Wąsosz 2024-03-29 09:24:27
UCHWAŁA NR LXII/449/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym 2024-03-29 09:15:58
UCHWAŁA NR LXII/448/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz 2024-03-29 09:14:40
UCHWAŁA NR LXI/447/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2024 rok 2024-02-20 12:20:46
UCHWAŁA NR LXI/446/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032 2024-02-20 12:19:30
UCHWAŁA NR LXI/445/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2024r. 2024-02-20 12:18:11
UCHWAŁA NR LXI/444/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wąsosz na lata 2024-2026 2024-02-20 12:16:49
UCHWAŁA NR LXI/443/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz w ćwiczeniach 2024-02-20 12:15:38
UCHWAŁA NR LX/442/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zakazu sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie Gminy Wąsosz petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych zasadach 2024-01-24 13:28:28
UCHWAŁA NR LX/441/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz w ćwiczeniach 2024-01-24 13:27:19
UCHWAŁA NR LX/440/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz 2024-01-24 13:26:14
UCHWAŁA NR LX/439/24 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów dla sołectw położonych na terenie Gminy Wąsosz 2024-01-24 13:23:22
UCHWAŁA NR LIX/438/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/330/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2023-12-29 10:20:56
UCHWAŁA NR LIX/437/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 2023-12-29 10:19:16
UCHWAŁA NR LIX/436/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-29 10:18:00
UCHWAŁA NR LIX/435/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032 2023-12-29 10:15:47
UCHWAŁA NR LIX/434/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/383/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości 2023-12-29 10:14:46
UCHWAŁA NR LIX/433/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Wąsosz na lata 2024-2025 2023-12-29 10:11:34
UCHWAŁA NR LIX/432/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2024 rok 2023-12-29 10:09:18
UCHWAŁA NR LVIII/431/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II nr 468/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2023-12-27 10:48:49
UCHWAŁA NR LVIII/430/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2024 rok 2023-12-27 10:48:00
UCHWAŁA NR LVIII/429/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2032 2023-12-27 10:46:38
UCHWAŁA NR LVII/428/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-12-05 10:47:02
UCHWAŁA NR LVII/427/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wąsosz instrumentem płatniczym 2023-12-05 10:45:11
UCHWAŁA NR LVII/426/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-12-05 10:43:58
UCHWAŁA NR LVII/425/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIX/367/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych 2023-12-05 10:40:30
UCHWAŁA NR LVII/424/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-12-05 10:35:39
UCHWAŁA NR LVII/423/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez Gminę Wąsosz 2023-12-05 10:33:26
UCHWAŁA NR LVII/422/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz 2023-12-05 10:32:20
UCHWAŁA NR LVII/421/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności 2023-12-05 10:30:41
UCHWAŁA NR LVII/420/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wąsosz na lata 2024 - 2030 2023-12-05 10:28:48
UCHWAŁA NR LVI/419/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-10-27 13:24:10
UCHWAŁA NR LVI/418/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego 2023-10-27 13:23:07
UCHWAŁA NR LVI/417/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2023-10-27 13:21:59
UCHWAŁA NR LVI/416/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2024 2023-10-27 13:19:59
UCHWAŁA NR LV/415/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej w miejscowości Wiklina 2023-09-18 10:52:55
UCHWAŁA NR LV/414/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-09-18 10:51:25
UCHWAŁA NR LV/413/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032 2023-09-18 10:50:01
UCHWAŁA NR LV/412/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 2023-09-18 09:44:41
UCHWAŁA NR LV/411/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra 2023-09-18 09:40:29
UCHWAŁA NR LV/410/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2023-09-15 13:52:56
UCHWAŁA NR LV/409/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy 2023-09-15 13:51:08
UCHWAŁA NR LIV/408/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-07-26 12:47:52
UCHWAŁA NR LIV/407/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr LII/388/23 z dnia 16 maja 2023r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r., nr 208, poz 3812 ze zm./ 2023-07-26 12:46:15
UCHWAŁA NR LIV/406/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-07-26 12:20:41
UCHWAŁA NR LIV/405/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych 2023-07-26 12:19:42
UCHWAŁA NR LIV/404/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2024 rok 2023-07-26 12:08:28
UCHWAŁA NR LIV/403/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbaków Górny 2023-07-26 12:07:19
UCHWAŁA NR LIV/402/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady sołeckiej wsi Zbaków Górny 2023-07-26 12:06:01
UCHWAŁA NR LIV/401/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030 2023-07-26 11:59:56
UCHWAŁA NR LIV/400/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-07-26 11:57:21
UCHWAŁA NR LIV/399/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-07-26 11:56:31
UCHWAŁA NR LIV/398/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wąsosz„ 2023-07-26 11:46:39
UCHWAŁA NR LIII/397/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-06-29 12:45:15
UCHWAŁA NR LIII/396/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032 2023-06-29 12:44:08
UCHWAŁA NR LIII/395/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2022 rok 2023-06-29 12:42:42
UCHWAŁA NR LIII/394/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2022 rok 2023-06-29 12:37:06
UCHWAŁA NR LIII/393/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąsosza wotum zaufania 2023-06-29 12:35:32
UCHWAŁA NR LII/392/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/138/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. 2023-05-17 13:26:19
UCHWAŁA NR LII/391/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2023-05-17 13:24:31
UCHWAŁA NR LII/390/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Wąsosz porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 2023-05-17 13:21:50
UCHWAŁA NR LII/389/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2023-05-17 13:19:28
UCHWAŁA NR LII/388/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r., nr 208, poz 3812 ze zm./ 2023-05-17 13:18:18
UCHWAŁA NR LII/387/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 kwietnia 2023r na działalność Burmistrza Wąsosza 2023-05-17 13:14:07
UCHWAŁA NR LII/386/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 marca 2023 r 2023-05-17 13:12:43
UCHWAŁA NR LI/385/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-04-04 07:38:31
UCHWAŁA NR LI/384/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 2023-04-04 07:37:24
UCHWAŁA NR LI/383/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości 2023-04-04 07:35:49
UCHWAŁA NR LI/382/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich 2023-04-04 07:34:32
UCHWAŁA NR L/381/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-03-06 10:50:16
UCHWAŁA NR L/380/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032 2023-03-06 10:49:01
UCHWAŁA NR L/379/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wiewierz 2023-03-06 10:47:44
UCHWAŁA NR L/378/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Wąsosz 2023-03-06 10:46:31
UCHWAŁA NR L/377/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach projektu "Dolnośląska Cyklostrada" 2023-03-06 10:43:05
UCHWAŁA NR L/376/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-03-06 10:42:02
UCHWAŁA NR L/375/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2023-03-06 10:40:51
UCHWAŁA NR XLIX/374/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2023r. 2023-02-03 08:14:19
UCHWAŁA NR XLIX/373/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2023-02-03 08:13:06
UCHWAŁA NR XLIX/372/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-02-03 08:11:52
UCHWAŁA NR XLIX/371/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsosz w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany rodzaju miejscowości na terenie gminy 2023-02-03 08:10:51
UCHWAŁA NR XLIX/370/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/26/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności 2023-02-03 08:09:45
UCHWAŁA NR XLIX/369/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Wąsosza 2023-02-03 08:08:46
UCHWAŁA NR XLIX/368/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawieranie porozumień z samorządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wąsosz w ramach projektu "Dolnośląska Cyklostrada" 2023-02-03 07:43:18
UCHWAŁA NR XLIX/367/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wąsosz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych 2023-02-03 07:39:43
UCHWAŁA NR XLIX/366/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2023-02-03 07:38:42
UCHWAŁA NR XLIX/365/23 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz 2023-02-03 07:37:25
UCHWAŁA NR XLVIII/364/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 2023-01-12 09:51:14
UCHWAŁA NR XLVIII/363/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu 2023-01-12 09:49:54
UCHWAŁA NR XLVIII/362/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/265/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2023-01-12 09:48:09
UCHWAŁA NR XLVIII/361/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022r. na działalność Burmistrza Wąsosza 2023-01-12 09:46:05
UCHWAŁA NR XLVIII/360/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 2023-01-12 09:45:17
UCHWAŁA NR XLVIII/359/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz 2023-01-12 09:42:30
UCHWAŁA NR XLVIII/358/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok 2023-01-12 09:37:17
UCHWAŁA NR XLVIII/357/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032 2023-01-12 09:35:36
UCHWAŁA NR XLVIII/356/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2023-01-12 09:34:32
UCHWAŁA NR XLVIII/355/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2023-01-12 09:33:37
UCHWAŁA NR XLVIII/354/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-01-12 09:32:38
UCHWAŁA NR XLVIII/353/22 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2023 2023-01-12 09:31:28
Uchwała nr XLVII/352/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-11-21 07:26:50
Uchwała nr XLVII/351/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2022-11-21 07:24:42
Uchwała nr XLVII/350/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2022-11-21 07:23:31
Uchwała nr XLVII/349/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2022-11-21 07:21:52
Uchwała nr XLVII/348/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2022-11-21 07:19:45
Uchwała nr XLVII/347/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 2022-11-21 07:17:56
Uchwała nr XLVII/346/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2022-11-21 07:16:01
Uchwała nr XLVII/345/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego z 2009r. Nr 208, poz.3812/. 2022-11-21 07:08:23
Uchwała nr XLVII/344/22 z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2022-11-21 07:06:31
Uchwała nr XLVI/343/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 2022-11-04 12:51:47
Uchwała nr XLVI/342/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-11-04 12:50:41
Uchwała nr XLVI/341/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2022-11-04 12:49:05
Uchwała nr XLVI/340/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2022-11-04 12:35:28
Uchwała nr XLVI/339/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 2022-11-04 12:33:50
Uchwała nr XLVI/338/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz 2022-11-04 12:32:00
Uchwała nr XLVI/337/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Chocieborowice 2022-11-04 12:30:33
Uchwała nr XLVI/336/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wąsosz na lata 2023-2030 2022-11-04 11:58:46
Uchwała nr XLVI/335/22 z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2009 r. nr 208, poz 3812/ 2022-11-04 11:52:09
Uchwała nr XLVI/334/22 z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2022-11-04 11:51:08
Uchwała nr XLVI/333/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2023 2022-11-04 11:49:32
Uchwała nr XLV/332/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-10-06 09:30:49
Uchwała nr XLV/331/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2022-10-06 09:29:20
Uchwała nr XLV/330/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2022-10-06 09:26:57
Uchwała nr XLV/329/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 września 2022r. dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu 2022-10-06 09:25:03
Uchwała nr XLV/328/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 sierpnia 2022r. dotyczącej działalności Dyrektora Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu 2022-10-06 09:24:03
Uchwała nr XLV/327/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 2022-10-06 09:22:46
Uchwała nr XLV/326/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień Górowski 2022-10-05 10:35:36
Uchwała nr XLV/325/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2022-10-05 10:30:06
Uchwała nr XLV/324/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-10-05 10:28:19
Uchwała nr XLV/323/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/263/2010 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 2022-10-05 10:24:01
Uchwała nr XLV/322/22 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wąsosz 2022-10-05 10:22:54
Uchwała nr XLIV/321/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2023 rok 2022-08-29 10:46:12
Uchwała nr XLIV/320/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-08-29 10:43:13
Uchwała nr XLIV/319/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2022-08-29 10:39:56
Uchwała nr XLIV/318/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2022/2023 2022-08-29 10:37:17
Uchwała nr XLIV/317/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz 2022-08-29 09:31:45
Uchwała nr XLIV/316/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2022-08-29 09:12:02
Uchwała nr XLIV/315/22 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz. 2022-08-29 09:10:16
Uchwała nr XLIII/314/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-07-18 13:43:33
Uchwała nr XLIII/313/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2022-07-18 13:41:49
Uchwała nr XLIII/312/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-07-18 13:40:58
Uchwała nr XLIII/311/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsosz dla rodzinnych ogrodów działkowych 2022-07-18 13:14:12
Uchwała nr XLIII/310/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 2022-07-18 13:11:34
Uchwała nr XLIII/309/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2022-07-18 13:10:10
Uchwała nr XLIII/308/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna" 2022-07-18 13:08:35
Uchwała nr XLIII/307/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz 2022-07-18 13:06:09
Uchwała nr XLII/306/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-06-06 12:41:20
Uchwała nr XLII/305/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/169/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobiel 2022-06-06 12:40:18
Uchwała nr XLII/304/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2022-06-06 12:38:41
Uchwała nr XLII/303/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Baranowice 2022-06-06 12:35:35
Uchwała nr XLII/302/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Cieszkowice 2022-06-06 12:34:35
Uchwała nr XLII/301/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2021 rok 2022-06-06 12:33:18
Uchwała nr XLII/300/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2021 rok 2022-06-06 12:32:05
Uchwała nr XLII/299/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąsosza wotum zaufania 2022-06-06 12:30:48
Uchwała nr XLI/298/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-04-25 07:28:04
Uchwała nr XLI/297/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2022-04-25 07:26:35
Uchwała nr XLI/296/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 2022-04-25 07:25:11
Uchwała nr XL/295/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/271/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 2022-03-09 12:58:49
Uchwała nr XL/294/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieszkowice 2022-03-09 11:18:50
Uchwała nr XL/293/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-03-09 11:16:30
Uchwała nr XL/292/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2022-03-09 11:13:44
Uchwała nr XL/291/22 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2022 rok. 2022-03-09 11:10:05
Uchwała nr XL/290/22 z dnia 7 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/132/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Wąsosz 2022-03-09 11:08:35
Uchwała nr XL/289/22 z dnia 7 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/281/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-03-09 11:07:06
Uchwała nr XXXIX/288/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2022r. 2022-02-03 07:57:34
Uchwała nr XXXIX/287/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok 2022-02-03 07:55:49
Uchwała nr XXXIX/286/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2022-02-03 07:54:44
Uchwała nr XXXIX/285/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu 2022-02-02 13:10:48
Uchwała nr XXXIX/284/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-02-02 12:33:27
Uchwała nr XXXIX/283/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Wąsosza 2022-02-02 12:31:40
Uchwała nr XXXIX/282/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-02-02 12:09:03
Uchwała nr XXXIX/281/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-02-02 12:07:29
Uchwała nr XXXIX/280/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/108/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka. 2022-02-02 12:05:53
Uchwała nr XXXIX/279/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2022-2026 2022-02-02 12:03:08
Uchwała nr XXXIX/278/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07 stycznia 2022 roku na działalność Burmistrza w sprawie wykluczenia Wrzącej Wielkiej z budowy sieci światłowodowej 2022-02-02 11:59:01
Uchwała nr XXXIX/277/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz 2022-02-02 11:57:59
Uchwała nr XXXVIII/276/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-12-28 12:17:09
Uchwała nr XXXVIII/275/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-12-28 12:16:20
Uchwała nr XXXVIII/274/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Wąsoszu 2021-12-28 12:14:03
Uchwała nr XXXVIII/273/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/145/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Wąsosz 2021-12-28 12:12:09
Uchwała nr XXXVIII/272/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2022 2021-12-28 12:11:12
Uchwała nr XXXVIII/271/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 2021-12-28 12:09:02
Uchwała nr XXXVIII/270/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2022 rok 2021-12-28 12:06:54
Uchwała nr XXXVIII/269/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 2021-12-28 12:05:49
Uchwała nr XXXVII/268/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/150/20 z dnia 15 lipca 2020 r. 2021-11-30 09:52:18
Uchwała nr XXXVII/267/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/149/20 z dnia 15 lipca 2020 r. 2021-11-30 09:50:59
Uchwała nr XXXVII/266/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/112/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. 2021-11-30 09:49:58
Uchwała nr XXXVII/265/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. 2021-11-29 19:41:46
Uchwała nr XXXVII/264/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/130/12 z dnia 9 listopada 2012 r. dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne 2021-11-29 19:40:41
Uchwała nr XXXVII/263/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza 2021-11-29 19:32:16
Uchwała nr XXXVII/262/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-11-29 19:25:56
Uchwała nr XXXVII/261/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-11-29 19:23:00
Uchwała nr XXXVII/260/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Górowskim w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-11-29 19:21:42
Uchwała nr XXXVII/259/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Wąsoszu 2021-11-29 19:19:10
Uchwała nr XXXVII/258/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-11-29 19:17:42
Uchwała nr XXXVII/257/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz 2021-11-29 19:16:23
Uchwała nr XXXVI/256/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-11-02 10:39:03
Uchwała nr XXXVI/255/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-11-02 10:37:43
Uchwała nr XXXVI/254/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 2021-11-02 10:36:14
Uchwała nr XXXVI/253/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. "Zbiornik Masłówka - opracowanie koncepcji programowo przestrzennej" 2021-11-02 10:35:02
Uchwała nr XXXVI/252/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia intencji udzielenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2021-11-02 10:33:55
Uchwała nr XXXVI/251/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2022 2021-10-29 13:41:31
Uchwała nr XXXVI/250/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2021-10-29 13:40:31
Uchwała nr XXXV/249/21 z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr II/6/18 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia ,Sportu i Opieki Społecznej, Rady Miejskiej Wąsosza 2021-09-22 12:21:18
Uchwała nr XXXV/248/21 z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr II/4/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Miejskiej Wąsosza 2021-09-22 12:19:44
Uchwała nr XXXV/247/21 z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr II/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Rady Miejskiej Wąsosza 2021-09-22 12:17:57
Uchwała nr XXXV/246/21 z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2021-09-22 12:16:18
Uchwała nr XXXV/245/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-09-22 10:43:20
Uchwała nr XXXV/244/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 sierpnia 2021r. na działalność Burmistrza 2021-09-22 10:41:58
Uchwała nr XXXV/243/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 2021-09-22 10:40:25
Uchwała nr XXXV/242/21 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz 2021-09-22 10:39:20
Uchwała nr XXXIV/241/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ? Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2021-09-22 10:37:50
Uchwała nr XXXIII/240/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-08-16 11:21:14
Uchwała nr XXXIII/239/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu 2021-08-16 11:20:00
Uchwała nr XXXIII/238/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-08-16 11:09:47
Uchwała nr XXXIII/237/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-08-16 11:07:59
Uchwała nr XXXIII/236/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Wąsosz i miastem Santa Susanna (Królestwo Hiszpanii) 2021-08-16 11:07:01
Uchwała nr XXXIII/235/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2021/2022 2021-08-16 11:05:31
Uchwała nr XXXIII/234/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Kamień Górowski 2021-08-16 11:02:45
Uchwała nr XXXIII/233/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2022 rok 2021-08-16 11:01:37
Uchwała nr XXXIII/232/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wąsosz 2021-08-16 11:00:19
Uchwała nr XXXII/231/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-06-29 12:35:51
Uchwała nr XXXII/230/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-06-29 12:34:50
Uchwała nr XXXII/228/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/222/21 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz 2021-06-29 12:32:11
Uchwała nr XXXII/227/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2020 rok 2021-06-29 12:31:11
Uchwała nr XXXII/226/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2020 rok 2021-06-29 12:30:12
Uchwała nr XXXII/225/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąsosza wotum zaufania 2021-06-29 12:29:13
Uchwała nr XXXI/224/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-05-27 13:33:47
Uchwała nr XXXI/223/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-05-27 13:32:38
Uchwała nr XXXI/222/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąsosz 2021-05-27 13:31:39
Uchwała nr XXXI/221/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-05-27 13:30:40
Uchwała nr XXXI/220/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-05-27 13:30:04
Uchwała nr XXXI/219/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-05-27 13:29:04
Uchwała nr XXXI/218/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-27 13:28:06
Uchwała nr XXXI/217/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 kwietnia 2021r na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu. 2021-05-18 13:23:20
Uchwała nr XXXI/216/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Naucz 2021-05-18 12:59:57
Uchwała nr XXX/215/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-03-25 08:49:22
Uchwała nr XXX/214/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-03-25 08:48:19
Uchwała nr XXX/213/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-03-25 08:44:15
Uchwała nr XXX/212/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-03-25 08:39:54
Uchwała nr XXX/211/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-03-25 08:38:47
Uchwała nr XXX/210/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-03-25 08:37:35
Uchwała nr XXX/209/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 2021-03-25 08:36:22
Uchwała nr XXX/208/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2021 rok. 2021-03-25 08:31:49
Uchwała nr XXX/207/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na 2021 rok. 2021-03-25 08:30:52
Uchwała nr XXX/206/21 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 2021-03-25 08:25:18
Uchwała nr XXIX/205/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXII/145/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Wąsosz 2021-02-08 12:09:26
Uchwała nr XXIX/204/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2021r 2021-02-08 12:06:33
Uchwała nr XXIX/203/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Rawicz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki nr 123/5 o powierzchni 0,06 ha obręb Świniary 2021-02-08 12:05:00
Uchwała nr XXIX/202/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu 2021-02-08 12:03:33
Uchwała nr XXIX/201/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz 2021-02-08 11:42:33
Uchwała nr XXIX/200/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 2021-02-08 11:35:13
Uchwała nr XXIX/199/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 2021-02-08 11:34:10
Uchwała nr XXIX/198/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r. 2021-02-08 11:32:57
Uchwała nr XXIX/197/21 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. 2021-02-08 10:58:03
Uchwała nr XXVIII/196/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-01-11 14:00:24
Uchwała nr XXVIII/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 rok 2021-01-11 13:59:02
Uchwała nr XXVIII/194/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032 2021-01-11 13:57:53
Uchwała nr XXVIII/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2021 2021-01-11 13:56:59
Uchwała nr XXVIII/192/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2021-01-11 13:55:27
Uchwała nr XXVIII/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Wąsosz 2021-01-11 13:54:30
Uchwała nr XXVIII/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Wąsosz na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-01-11 13:52:50
Uchwała nr XXVII/189/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-12-10 14:05:14
Uchwała nr XXVII/188/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023. 2020-12-10 14:04:08
Uchwała nr XXVII/187/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2020-12-10 14:01:43
Uchwała nr XXVII/186/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/273/18 Rady Miejskiej Wąsoszaz dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie a Gminą Wąsosz w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-10 13:53:16
Uchwała nr XXVII/185/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2021-2027 2020-12-10 13:48:56
Uchwała nr XXVII/184/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji planu urządzeniowo - rolnego gminy Wąsosz" 2020-12-10 13:46:12
Uchwała nr XXVII/183/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Wąsosz 2020-12-10 13:40:02
Uchwała nr XXVII/182/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XX/125/12 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2020-12-10 13:38:26
Uchwała nr XXVII/181/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2020-12-10 13:33:20
Uchwała nr XXVI/180/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2020-11-03 16:07:38
Uchwała nr XXVI/179/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-11-03 16:05:49
Uchwała nr XXVI/178/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 2020-11-03 16:02:48
Uchwała nr XXVI/177/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2020-11-03 16:01:26
Uchwała nr XXVI/176/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2021 2020-11-03 16:00:01
Uchwała nr XXVI/175/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2020-11-03 15:58:24
Uchwała nr XXV/174/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2020-11-03 13:21:42
Uchwała nr XXV/173/20 z dnia 29 września 2020 r. sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2020/2021 2020-11-03 13:20:13
Uchwała nr XXV/172/20 z dnia 29 września 2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2020-11-03 13:18:22
Uchwała nr XXV/171/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-11-03 13:16:10
Uchwała nr XXV/170/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 2020-11-03 13:14:44
Uchwała nr XXV/169/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna" 2020-11-03 13:13:27
Uchwała nr XXV/168/20 z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz 2020-11-03 13:11:21
Uchwała nr XXV/167/20 z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/286/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu 2020-11-03 13:09:46
Uchwała nr XXV/166/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Płoski 2020-11-03 13:08:08
Uchwała nr XXV/165/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu 2020-11-03 13:06:37
Uchwała nr XXV/164/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2020r. na dyrektorów szkół i przedszkola 2020-11-03 13:04:19
Uchwała nr XXV/163/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lipca 2020r. na działalność Burmistrza 2020-11-03 13:02:07
Uchwała nr XXIV/162/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-09-02 11:57:37
Uchwała nr XXIV/161/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąsosz 2020-09-02 11:49:52
Uchwała nr XXIV/160/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Wodniki 2020-09-02 11:48:12
Uchwała nr XXIV/159/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/150/20 z dnia 15 lipca 2020 r. 2020-09-02 11:46:56
Uchwała nr XXIV/158/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu 2020-09-02 11:45:16
Uchwała nr XXIII/157/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-07-16 14:27:10
Uchwała nr XXIII/156/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 2020-07-16 14:25:45
Uchwała nr XXIII/155/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 2020-07-16 14:22:47
Uchwała nr XXIII/154/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-07-16 14:19:40
Uchwała nr XXIII/153/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2021 rok 2020-07-16 14:18:28
Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 2020-07-16 14:16:09
Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2020-07-16 14:14:29
Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz [wyrok WSA z dnia 1.06.2021 r. nieważność § 14,16,17] 2020-07-16 14:12:55
Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-07-16 14:11:14
Uchwała nr XXII/148/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz 2020-06-26 09:36:13
Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok. 2020-06-26 09:34:39
Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 2020-06-26 09:29:51
Uchwała nr XXII/145/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Wąsosz 2020-06-26 09:27:56
Uchwała nr XXII/144/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2019 rok 2020-06-26 07:20:06
Uchwała nr XXII/143/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2019 rok 2020-06-26 07:19:07
Uchwała nr XXII/142/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąsosza wotum zaufania 2020-06-26 07:18:11
Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Wąsosza 2020-05-18 15:31:22
Uchwała nr XXI/140/20 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr V/39/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 22 marca 2011r. dotyczącą określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz 2020-05-18 15:29:53
Uchwała nr XXI/139/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz 2020-05-18 15:20:50
Uchwała nr XXI/138/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 listopada 2019r. dotyczącego wyjaśnienia wykonywania mandatu radnego 2020-05-18 15:19:23
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-04-01 17:53:27
Uchwała nr XX/136/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/120/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 2020-04-01 15:07:57
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych na 2020r 2020-03-03 11:49:27
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-03-03 11:43:40
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 2020-03-03 11:42:11
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chocieborowice 2020-03-03 11:39:13
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiel 2020-03-03 11:37:55
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2020 2020-03-03 11:36:08
Uchwała nr XIX/129/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu oraz stawek dotacji przedmiotowej 2020-03-03 11:34:07
Uchwała nr XIX/128/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie tych świetlic 2020-03-03 11:30:37
Uchwała nr XVIII/127/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/107/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej 2020-01-29 11:03:03
Uchwała nr XVIII/126/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/112/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. 2020-01-29 11:01:33
Uchwała nr XVIII/125/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. 2020-01-29 10:59:55
Uchwała nr XVIII/124/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wąsosz 2020-01-29 10:58:35
Uchwała nr XVII/123/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2020-01-10 12:15:46
Uchwała nr XVII/122/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Wąsosz Sp. z o.o. na lata 2020-2024" 2020-01-10 12:14:22
Uchwała nr XVII/121/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąsosza dotyczącej rozbudowy wysypiska w Rudnej Wielkiej 2020-01-10 12:12:34
Uchwała nr XVI/120/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 2020-01-08 11:22:42
Uchwała nr XVI/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie diet oraz kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza 2020-01-08 11:21:13
Uchwała nr XVI/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wąsosz na 2019 rok 2020-01-08 11:19:25
Uchwała nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w gminie Wąsosz na rok szkolny 2019/2020 2020-01-08 10:42:24
Uchwała nr XVI/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 2020-01-08 10:32:22
Uchwała nr XVI/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok 2020-01-08 10:23:54
Uchwała nr XVI/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 2020-01-08 10:21:55
Uchwała nr XV/113/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2020 2019-12-13 11:33:44
Uchwała nr XV/112/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na 2020 rok 2019-12-13 11:32:26
Uchwała nr XV/111/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz 2019-12-13 11:29:05
Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej Wąsosza 2019-12-06 10:11:12
Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza 2019-12-06 10:09:32
Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-12-06 10:07:11
Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej 2019-12-06 10:00:32
Uchwała nr XIV/106/19 z dnia 29 listopada 2019 r. roku zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz 2019-12-06 09:58:04
Uchwała nr XIV/105/19 z dnia 29 listopada 2019 r. roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz 2019-12-06 09:56:21
Uchwała nr XIV/104/19 z dnia 29 listopada 2019 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Wąsosz 2019-12-06 09:47:09
Uchwała nr XIV/103/19 z dnia 29 listopada 2019 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2019-12-06 09:45:24
Uchwała nr XIV/102/19 z dnia 29 listopada 2019 r. roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-12-06 09:43:48
Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 31 października 2019 r. roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-11-05 09:56:09
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 31 października 2019 r. roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 2019-11-05 09:54:26
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 31 października 2019 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów 2019-11-05 09:53:25
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 31 października 2019 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2019-11-05 09:49:40
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 31 października 2019 r. roku w sprawie zmiany uchwały nr III/12/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2019-11-05 09:47:55
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 31 października 2019 r. roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2020 2019-11-05 09:42:34
Uchwała nr XIII/95/19 z dnia 31 października 2019 r. roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lipca 2019r. w związku z rozbudową wysypiska w Rudnej Wielkiej 2019-11-05 09:41:37
Uchwała nr XII/94/19 z dnia 24 września 2019 r. roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za 2019-09-27 14:17:16
Uchwała nr XII/93/19 z dnia 24 września 2019 r. roku zmieniająca Uchwałę nr XLI/286/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu 2019-09-27 14:16:00
Uchwała nr XII/92/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/19 z dnia 28 maja w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2019-09-27 14:13:26
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów. 2019-09-27 14:11:42
Uchwała nr XII/90/19 z dnia 24 września 2019 r. roku zmieniająca uchwałę nr XLII/263/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 2019-09-27 14:10:28
Uchwała nr XII/89/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 2019-09-27 14:09:13
Uchwała nr XII/88/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz 2019-09-27 13:29:04
Uchwała nr XII/87/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. 2019-09-27 12:08:35
Uchwała nr XII/86/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1102D Baranowice - Kowalowo do kategorii drogi gminnej. 2019-09-27 12:07:32
Uchwała nr XII/85/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie zmiany uchwały nr V/39/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 22 marca 2011 r. dotyczącej określenia zasad udzielana i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz 2019-09-27 11:48:04
Uchwała nr XII/84/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 2019-09-27 11:46:32
Uchwała nr XII/83/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Dochowa. 2019-09-27 11:41:57
Uchwała nr XII/82/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Baranowicach. 2019-09-27 11:39:45
Uchwała nr XII/81/19 z dnia 24 września 2019 r. roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-09-27 11:38:49
Uchwała nr XI/80/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr VII/41/19 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania ze zbiorników wodnych będących własnością Gminy Wąsosz" 2019-08-13 11:55:53
Uchwała nr XI/79/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-08-13 11:48:21
Uchwała nr XI/78/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Burmistrzowi Wąsosza wysokości jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy 2019-08-13 11:47:04
Uchwała nr XI/77/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu 2019-08-13 11:45:23
Uchwała nr XI/76/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2019-08-13 11:44:03
Uchwała nr XI/75/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmieny uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za 2019-08-13 11:39:05
Uchwała nr XI/74/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2019-08-13 11:37:56
Uchwała nr XI/73/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-13 11:36:09
Uchwała nr XI/72/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Wąsosz z Powiatem Górowskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Górowski publicznego przedszkola specjalnego w Wąsoszu 2019-08-13 11:34:58
Uchwała nr XI/71/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sułowie Wielkim 2019-08-13 11:33:57
Uchwała nr XI/70/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąsosz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-08-13 11:32:17
Uchwała nr X/69/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz 2019-06-25 08:12:10
Uchwała nr X/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/8/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych, Rady Miejskiej Wąsosza 2019-06-25 08:04:03
Uchwała nr X/67/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Miejskiej Wąsosza 2019-06-25 08:02:37
Uchwała nr X/66/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/4/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Wąsosza 2019-06-25 07:56:30
Uchwała nr X/65/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020 rok 2019-06-25 07:54:36
Uchwała nr X/64/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-06-25 07:45:55
Uchwała nr X/63/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 2019-06-25 07:38:33
Uchwała nr X/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz z siedzibą w Wąsoszu, ul. Zacisze 10 2019-06-25 07:36:02
Uchwała nr X/61/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu nowych lokali mieszkalnych położonych przy ul. 1 Maja 19a w Wąsoszu będących własnością Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o.o. ul. Bema 184/1 63-400 Ostrów Wielkopolski 2019-06-25 07:34:53
Uchwała nr X/60/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąsosz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-06-25 07:24:37
Uchwała nr X/59/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2018 rok 2019-06-25 07:23:20
Uchwała nr X/58/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąsosz za 2018 rok 2019-06-25 07:21:31
Uchwała nr X/57/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąsosza wotum zaufania 2019-06-25 07:13:00
Uchwała nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2019-06-05 14:05:54
Uchwała nr IX/55/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-06-05 14:04:08
Uchwała nr IX/54/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/279/14 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Świniary - Borowna 2019-06-05 14:01:40
Uchwała nr IX/53/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 2019-06-05 13:59:26
Uchwała nr IX/52/19 z dnia 28 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/164/08 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowiczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Wąsosz 2019-06-05 13:57:49
Uchwała nr IX/51/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020 rok 2019-06-05 13:55:46
Uchwała nr IX/49/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wąsoszu 2019-06-05 13:53:37
Uchwała nr IX/48/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu 2019-06-05 13:51:57
Uchwała nr VIII/47/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 r. 2019-04-24 14:34:10
Uchwała nr VIII/46/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025 2019-04-24 14:32:01
Uchwała nr VIII/45/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu 2019-04-24 14:30:30
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz 2019-04-02 14:05:49
Uchwała nr VII/43/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-04-02 14:04:46
Uchwała nr VII/42/19 z dnia 27 marca 2019 zmieniająca uchwałę nr V/25/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym 2019-04-02 14:01:18
Uchwała nr VII/41/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania ze zbiorników wodnych będących własnością Gminy Wąsosz" 2019-04-02 13:59:39
Uchwała nr VII/40/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2019-04-02 13:56:36
Uchwała nr VII/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 2019-04-02 13:55:01
Uchwała nr VII/38/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Czeladź Wielka 2019-04-02 13:54:09
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2019-03-05 10:46:33
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania skarbnika gminy Wąsosz 2019-03-05 10:45:16
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie odwołania skarbnika Gminy Wąsosz 2019-03-05 10:39:51
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz 2019-03-05 10:38:42
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023 2019-03-05 10:37:16
Uchwała nr VI/32/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-03-05 10:27:55
Uchwała nr VI/31/19 z dnia 27 lutego 2019 roku dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu 2019-03-05 10:23:02
Uchwała nr V/30/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych na 2019r. 2019-02-11 14:24:25
Uchwała nr V/29/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r. 2019-02-11 14:21:56
Uchwała nr V/28/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019-02-11 14:15:16
Uchwała nr V/27/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-02-11 14:13:54
Uchwała nr V/26/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności 2019-02-11 14:10:54
Uchwała nr V/25/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym 2019-02-11 14:09:15
Uchwała nr V/24/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik 2019-02-11 14:07:20
Uchwała nr V/23/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wasosza nr XIX/133/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. i uchwały Rady Miejskiej Wasosza nr XXII/151/2016 z dnia 14 października 2016 r. 2019-02-11 14:04:07
Uchwała nr V/22/19 z dnia 1 lutego 2019 roku zmianiająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/136/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-02-11 14:02:17
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r 2019-01-04 07:24:22
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2019-01-04 07:23:17
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz 2019-01-03 14:50:46
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa" z siedzibą w Żmigrodzie 2019-01-03 14:45:57
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-01-03 14:43:41
Uchwała nr IV/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-01-03 14:39:14
Uchwała nr IV/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 2019-01-03 14:38:05
Uchwała nr III/14/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-12-13 14:12:29
Uchwała nr III/13/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2019 2018-12-13 14:09:28
Uchwała nr III/12/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2018-12-13 14:08:16
Uchwała nr III/11/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz 2018-12-13 14:07:01
Uchwała nr II/10/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza 2018-12-13 13:36:58
Uchwała nr II/9/18 z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2018-12-13 13:30:40
Uchwała nr II/8/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:29:24
Uchwała nr II/7/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:28:14
Uchwała nr II/6/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:26:46
Uchwała nr II/5/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu , Inwestycji i Mienia Komunalnego,Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 12:10:08
Uchwała nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 12:09:10
Uchwała nr II/3/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 12:08:12
Uchwała nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wąsosza 2018-11-29 09:01:28
Uchwała nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wąsosza 2018-11-29 09:00:45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Wlazło

Data wytworzenia:
29 lis 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Wlazło

Data publikacji:
29 lis 2018, godz. 08:56

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Wlazło

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 09:12