herb BIP - Urząd Miejski Wąsosza

www.wasosz.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanej na działkach w obrębie miejscowości Rudna Wielka: 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 Bartosz Berus 2017-11-17 14:39:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Załęcze - Bojanowo realizowanej na działkach w obrębie miejscowości Rudna Wielka: 229, 228/1, 227, 150, 145, 144/2, 140/1 Bartosz Berus 2017-11-17 14:38:39
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-11-17 09:50:05
Uchwała nr XXXIV/249/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 rok Bartosz Berus 2017-11-17 08:36:22
Uchwała nr XXXIV/248/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bartosz Berus 2017-11-17 08:32:49
Uchwała nr XXXIV/247/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Gola Wąsoska Bartosz Berus 2017-11-17 08:31:29
Uchwała nr XXXIV/246/17 z dnia 10 listopada 2017 w sprawie opłaty targowej Bartosz Berus 2017-11-17 08:23:03
Uchwała nr XXXIV/245/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Bartosz Berus 2017-11-17 08:22:02
Uchwała nr XXXIV/244/17 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2018 Bartosz Berus 2017-11-17 08:20:30
Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji - dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kwatery nr 4 składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanego na dz. nr 144/2, 145, 150, 227, 293 w obrębie Rudna Wielka, gm. Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-11-13 13:36:19
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 08.11.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Mariusz Wlazło 2017-11-10 08:55:31
Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zmierzające do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowa stacji bazowej T-mobile Polska S.A. (operator sieci T-mobile) nr 44610 na działce nr 176 w obrębie miejscowości Wodniki, gmina Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-11-09 11:13:40
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 08.11.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazów dla nieruchomości położonych w obrębie miasta Wąsosz przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Mariusz Wlazło 2017-11-08 11:52:44
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-11-07 13:45:24
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-11-06 08:41:00
Zwołanie XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA (10.11.2017) Mariusz Wlazło 2017-11-03 12:15:09
Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza w dniu 7 listopada (wtorek) 2017r Mariusz Wlazło 2017-11-03 12:12:28
Zarządzenie nr 509/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Wąsosz Bartosz Berus 2017-11-02 13:11:16
Zarządzenie nr 508/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Bartosz Berus 2017-11-02 13:09:41
Zarządzenie nr 507/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej VIS-MED w Wąsoszu, ul. Zacisze 10A Bartosz Berus 2017-11-02 13:07:58
Zarządzenie nr 506/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Bartosz Berus 2017-11-02 13:06:03
Zarządzenie nr 505/17 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Bartosz Berus 2017-11-02 13:01:12
Zarządzenie nr 504/17 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Wąsosz wskutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ? wichura, która wystąpiła na terenie Gminy Wąsosz od 5 października 2017 r. do 06 października 2017 r. Bartosz Berus 2017-11-02 12:34:41
Zarządzenie nr 503/17 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej Bartosz Berus 2017-11-02 12:02:42
Zarządzenie nr 502/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz Bartosz Berus 2017-11-02 12:01:18
Uchwała nr XXXIII/243/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2017 r. Bartosz Berus 2017-11-02 09:13:46
Uchwała nr XXXIII/242/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz na lata 2017-2030 Bartosz Berus 2017-11-02 09:12:18
Uchwałą nr XXXIII/241/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn."Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu -etap V" Bartosz Berus 2017-11-02 09:10:57
Uchwała nr XXXIII/240/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/150/2000 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury Bartosz Berus 2017-11-02 09:09:49
Uchwała nr XXXIII/239/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu Bartosz Berus 2017-11-02 09:08:18
Uchwała nr XXXIII/238/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu w Gminie Wąsosz Bartosz Berus 2017-11-02 09:06:39
Uchwała nr XXXIII/237/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Płoskach w Gminie Wąsosz Bartosz Berus 2017-11-02 09:05:23
Uchwała nr XXXIII/236/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w Gminie Wąsosz Bartosz Berus 2017-11-02 09:03:36
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Wąsosz za III kwartał 2017 roku Mariusz Wlazło 2017-10-30 09:39:55
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 346/7 o pow. 0,1349ha położona w obrębie Lechitów Mariusz Wlazło 2017-10-26 14:24:29
Burmistrz Wąsosza ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 175 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Wiewierz Mariusz Wlazło 2017-10-26 14:23:21
Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 25.10.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Mariusz Wlazło 2017-10-25 14:21:55
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap V" branży sanitarnej Mariusz Wlazło 2017-10-23 12:24:52
Burmistrz Wąsosza ogłasza szósty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 176/3 o pow. 0,0982 ha położona w obrębie miasta Wąsosz Mariusz Wlazło 2017-10-18 13:42:32
Burmistrz Wąsosza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: Działka niezabudowana nr 500 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie Lechitów Mariusz Wlazło 2017-10-18 13:41:39