Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XI/80/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr VII/41/19 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania ze zbiorników wodnych będących własnością Gminy Wąsosz" 2019-08-13 11:55
Uchwała nr XI/79/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-08-13 11:48
Uchwała nr XI/78/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Burmistrzowi Wąsosza wysokości jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy 2019-08-13 11:47
Uchwała nr XI/77/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu 2019-08-13 11:45
Uchwała nr XI/76/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2019-08-13 11:44
Uchwała nr XI/75/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmieny uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r., nr 208, poz 3812/ 2019-08-13 11:39
Uchwała nr XI/74/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2019-08-13 11:37
Uchwała nr XI/73/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsosz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-13 11:36
Uchwała nr XI/72/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Wąsosz z Powiatem Górowskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Górowski publicznego przedszkola specjalnego w Wąsoszu 2019-08-13 11:34
Uchwała nr XI/71/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sułowie Wielkim 2019-08-13 11:33
Uchwała nr XI/70/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąsosz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-08-13 11:32
Uchwała nr X/69/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz 2019-06-25 08:12
Uchwała nr X/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/8/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych, Rady Miejskiej Wąsosza 2019-06-25 08:04
Uchwała nr X/67/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rady Miejskiej Wąsosza 2019-06-25 08:02
Uchwała nr X/66/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/4/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Wąsosza 2019-06-25 07:56
Uchwała nr X/65/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020 rok 2019-06-25 07:54
Uchwała nr X/64/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-06-25 07:45
Uchwała nr X/63/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 2019-06-25 07:38
Uchwała nr X/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz z siedzibą w Wąsoszu, ul. Zacisze 10 2019-06-25 07:37
Uchwała nr X/61/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu nowych lokali mieszkalnych położonych przy ul. 1 Maja 19a w Wąsoszu będących własnością Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o.o. ul. Bema 184/1 63-400 Ostrów Wielkopolski 2019-06-25 07:34
Uchwała nr X/60/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wąsosz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2019-06-25 07:28
Uchwała nr X/59/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2018 rok 2019-06-25 07:23
Uchwała nr X/58/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wąsosz za 2018 rok 2019-06-25 07:21
Uchwała nr X/57/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąsosza wotum zaufania 2019-06-25 07:21
Uchwała nr IX/56/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2019-06-05 14:05
Uchwała nr IX/55/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-06-05 14:04
Uchwała nr IX/54/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/279/14 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Świniary - Borowna 2019-06-05 14:01
Uchwała nr IX/53/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 2019-06-05 13:59
Uchwała nr IX/52/19 z dnia 28 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/164/08 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowiczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Wąsosz 2019-06-05 13:57
Uchwała nr IX/51/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt budżetu obywatelskiego gminy Wąsosz na 2020 rok 2019-06-05 13:55
Uchwała nr IX/49/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wąsoszu 2019-06-05 13:53
Uchwała nr IX/48/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu 2019-06-05 13:51
Uchwała nr VIII/47/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 r. 2019-04-24 14:34
Uchwała nr VIII/46/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz na lata 2019-2025 2019-04-24 14:32
Uchwała nr VIII/45/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Wąsoszu 2019-04-24 14:32
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wąsosz 2019-04-02 14:05
Uchwała nr VII/43/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-04-02 14:04
Uchwała nr VII/42/19 z dnia 27 marca 2019 zmieniająca uchwałę nr V/25/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym 2019-04-02 14:01
Uchwała nr VII/41/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania ze zbiorników wodnych będących własnością Gminy Wąsosz" 2019-04-02 13:59
Uchwała nr VII/40/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu grantowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2019-04-02 13:56
Uchwała nr VII/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 2019-04-02 13:55
Uchwała nr VII/38/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Czeladź Wielka 2019-04-02 13:54
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2019-03-05 10:46
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania skarbnika gminy Wąsosz 2019-03-05 10:45
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie odwołania skarbnika Gminy Wąsosz 2019-03-05 10:39
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąsosz 2019-03-05 10:38
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąsosz na lata 2019-2023 2019-03-05 10:37
Uchwała nr VI/32/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-03-05 10:27
Uchwała nr VI/31/19 z dnia 27 lutego 2019 roku dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz czteroletniego liceum ogólnokształcącego w Wąsoszu 2019-03-05 10:23
Uchwała nr V/30/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych na 2019r. 2019-02-11 14:24
Uchwała nr V/29/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2019r. 2019-02-11 14:21
Uchwała nr V/28/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zarzadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019-02-11 14:15
Uchwała nr V/27/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-02-11 14:13
Uchwała nr V/26/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności 2019-02-11 14:10
Uchwała nr V/25/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym 2019-02-11 14:09
Uchwała nr V/24/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik 2019-02-11 14:07
Uchwała nr V/23/19 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wasosza nr XIX/133/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. i uchwały Rady Miejskiej Wasosza nr XXII/151/2016 z dnia 14 października 2016 r. 2019-02-11 14:04
Uchwała nr V/22/19 z dnia 1 lutego 2019 roku zmianiająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/136/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-02-11 14:02
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2018r 2019-01-04 07:24
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2019-01-04 07:23
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz 2019-01-03 14:50
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa" z siedzibą w Żmigrodzie 2019-01-03 14:46
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019 2019-01-03 14:43
Uchwała nr IV/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2019 rok 2019-01-03 14:39
Uchwała nr IV/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2032 2019-01-03 14:38
Uchwała nr III/14/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-12-13 14:16
Uchwała nr III/13/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2019 2018-12-13 14:11
Uchwała nr III/12/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2018-12-13 14:08
Uchwała nr III/11/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsosz 2018-12-13 14:07
Uchwała nr II/10/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wąsosza 2018-12-13 13:36
Uchwała nr II/9/18 z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2018-12-13 13:30
Uchwała nr II/8/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:29
Uchwała nr II/7/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:28
Uchwała nr II/6/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:26
Uchwała nr II/5/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu , Inwestycji i Mienia Komunalnego,Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:26
Uchwała nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:27
Uchwała nr II/3/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:27
Uchwała nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:27
Uchwała nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Wąsosza 2018-12-13 13:24