Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XLIII/307/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-11-05 13:57
Uchwała nr XLIII/306/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2018-11-05 13:55
Uchwała nr XLIII/305/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-11-05 13:54
Uchwała nr XLIII/304/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w miejscowości Kowalowo 2018-11-05 13:52
Uchwała nr XLIII/303/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel 2018-11-05 13:51
Uchwała nr XLIII/302/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz 2018-11-05 13:48
Uchwała nr XLIII/301/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsosz 2018-11-05 13:44
Uchwała nr XLII/300/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-09-06 08:44
Uchwała nr XLII/299/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu 2018-09-06 08:42
Uchwała nr XLII/298/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/287/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz 2018-09-06 08:40
Uchwała nr XLII/297/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/286/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu 2018-09-06 08:39
Uchwała nr XLII/296/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych 2018-09-06 08:36
Uchwała nr XLII/295/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wąsosz 2018-09-06 08:34
Uchwała nr XLII/294/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu 2018-09-06 08:33
Uchwała nr XLII/293/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąsosza 2018-09-06 08:29
Uchwała nr XLI/292/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-08-13 09:20
Uchwała nr XLI/291/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie inicjatywy o wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia 2018-08-13 09:17
Uchwała nr XLI/290/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesiecznego Burmistrzowi Wąsosza 2018-08-13 09:17
Uchwała nr XLI/289/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni ulic, placów i alei w mieście Wąsosz 2018-08-13 09:13
Uchwała nr XLI/288/18 z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 maja 2017r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz" oraz nadania jej statutu 2018-08-13 09:12
Uchwała nr XLI/287/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wąsosz 2018-08-13 09:09
Uchwała nr XLI/286/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Wąsoszu i nadania mu statutu 2018-08-13 09:01
Uchwała nr XL/285/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-05-28 08:27
Uchwała nr XL/284/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2018-05-28 08:25
Uchwała nr XL/283/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-05-28 08:24
Uchwała nr XL/282/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/248/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wąsosz na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-05-28 08:22
Uchwała nr XL/281/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz 2018-05-28 08:20
Uchwała nr XL/280/18 z dnia 23 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz 2018-05-28 08:09
Uchwała nr XL/279/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach 2018-05-28 08:07
Uchwała nr XL/278/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2017 rok 2018-05-28 08:05
Uchwała nr XL/277/18 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2017 rok 2018-05-28 08:03
Uchwała nr XXXIX/276/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-03-30 09:02
Uchwała nr XXXIX/275/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 2018-03-30 09:01
Uchwała nr XXXIX/274/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-03-30 08:59
Uchwała nr XXXIX/273/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Głogowie a Gminą Wąsosz w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-03-29 14:26
Uchwała nr XXXIX/272/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Wąsosz 2018-03-29 14:10
Uchwała nr XXXIX/271/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz 2018-03-29 14:03
Uchwała nr XXXIX/270/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wąsosz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-29 13:52
Uchwała nr XXXIX/269/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-29 13:38
Uchwała nr XXXIX/268/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych na "Fundusz Wsparcia Policji" 2018-04-12 08:15
Uchwała nr XXXIX/267/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 2018-03-29 13:12
Uchwała nr XXXIX/266/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 2018-03-29 13:09
Uchwała nr XXXIX/265/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2018-03-29 13:10
Uchwała nr XXXVIII/264/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018r. 2018-02-07 13:32
Uchwała nr XXXVIII/263/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach 2018-02-07 13:31
Uchwała nr XXXVII/262/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2018r 2018-01-31 09:25
Uchwała nr XXXVII/261/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2018 rok 2018-01-31 09:24
Uchwała nr XXXVII/260/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu 2018-01-31 09:22
Uchwała nr XXXVII/259/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2018-01-31 09:23