Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XLII/285/14 z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-11-10 14:31
Uchwała nr XLII/284/14 z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-11-10 14:29
Uchwała nr XLII/283/14 z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XL/272/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2014-11-10 14:27
Uchwała nr XLII/282/14 z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grud-nia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Wąsosz Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Wiewierz" 2014-11-10 14:25
Uchwała nr XLI/281/14 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-10-10 11:43
Uchwała nr XLI/280/14 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-10-10 11:40
Uchwała nr XLI/279/14 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Świniary - Borowna 2014-10-10 09:16
Uchwała nr XLI/278/14 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na okres 20 lat, na rzecz Dariusza Przestrzelskiego 2014-10-10 09:14
Uchwała nr XLI/277/14 z dnia 30 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2014-10-09 14:52
Uchwała nr XL/276/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-09-02 11:35
Uchwała nr XL/275/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-09-02 11:31
Uchwała nr XL/274/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/14 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 27 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Wąsosz Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa chodnika w m. Rudna Wielka ciągu drogi wojewódzkiej nr 324" 2014-08-27 14:30
Uchwała nr XL/273/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej III etap" 2014-08-27 14:28
Uchwała nr XL/272/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Wąsosz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2014-08-27 14:21
Uchwała nr XL/271/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na okres 10 lat, na rzecz Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Monika Świtek 2014-08-27 14:20
Uchwała nr XL/270/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieszkowice 2014-08-27 14:18
Uchwała nr XXXIX/269/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-06-30 14:04
Uchwała nr XXXIX/268/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-06-30 14:01
Uchwała nr XXXIX/267/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/65/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wąsosz 2014-06-30 13:55
Uchwała nr XXXIX/266/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na okres 20 lat, na rzecz Koła Łowieckiego "Rogacz" 2014-06-30 13:53
Uchwała nr XXXIX/265/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wąsoszu 2014-06-30 13:53
Uchwała nr XXXIX/264/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2013 rok 2014-06-30 13:54
Uchwała nr XXXIX/263/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2013 rok 2014-06-30 12:16
Uchwała nr XXXVIII/262/14 z dnia 21 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2014-05-28 08:34
Uchwała nr XXXVIII/261/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-05-28 08:31
Uchwała nr XXXVIII/260/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-05-28 08:27
Uchwała nr XXXVIII/259/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego 2014-05-26 15:16
Uchwała nr XXXVIII/258/14 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej 2014-05-26 14:33
Uchwała nr XXXVII/257/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-05-05 11:58
Uchwała nr XXXVII/256/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-05-05 11:57
Uchwała nr XXXVII/255/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/13 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów I Kanalizacji w Wąsoszu" w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 2014-05-05 11:55
Uchwała nr XXXVI/254/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Górowskiemu 2014-04-01 11:25
Uchwała nr XXXVI/253/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-04-01 11:16
Uchwała nr XXXVI/252/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-04-01 11:14
Uchwała nr XXXVI/251/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz" 2014-04-01 11:12
Uchwała nr XXXVI/250/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 września 2013 r. w sprawie poręczenia przez Gminę Wąsosz wsparcia przyznanego przez Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu w ramach umowy o wsparcie finansowe na przystąpienie do spółdzielni socjalnej, członkom Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Wąsoszu 2014-04-01 10:58
Uchwała nr XXXVI/249/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Wąsosz Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa chodnika w m. Rudna Wielka ciągu drogi wojewódzkiej nr 324" 2014-04-01 10:38
Uchwała nr XXXVI/248/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 2014-04-01 10:36
Uchwała nr XXXVI/247/14 z dnia 27 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r., nr 208, poz. 3812/ 2014-04-01 10:20
Uchwała nr XXXVI/246/14 z dnia 27 marca 2014 roku zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXI/139/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów 2014-04-01 10:19
Uchwała nr XXXVI/245/14 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz na lata 2014 - 2024" 2014-04-01 10:18
Uchwała nr XXXV/244/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-03-05 10:21
Uchwała nr XXXV/243/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-03-05 10:18
Uchwała nr XXXV/242/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Wąsosz 2014-03-05 10:16
Uchwała nr XXXV/241/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 2014-03-05 09:56
Uchwała nr XXXV/240/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2014-03-05 09:50
Uchwała nr XXXV/239/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-05 09:39
Uchwała nr XXXV/238/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-05 09:29
Uchwała nr XXXV/237/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Wąsosz 2014-03-05 09:24
Uchwała nr XXXV/236/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-03-05 09:22
Uchwała nr XXXV/235/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka 2014-03-05 09:20
Uchwała nr XXXV/234/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-03-04 11:04
Uchwała nr XXXV/233/14 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2014-03-04 11:03
Uchwała nr XXXIV/232/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2014 rok 2014-02-06 10:53
Uchwała nr XXXIV/231/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Wąsosza na 2014 rok 2014-02-06 10:52
Uchwała nr XXXIV/230/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2014 rok 2014-02-06 10:30
Uchwała nr XXXIV/229/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024 2014-02-06 10:27
Uchwała nr XXXIV/228/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.147.3.2013.JW1 z dnia 31 grudnia 2013 r 2014-02-06 10:01
Uchwała nr XXXIV/227/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsosz 2014-02-06 10:01