Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Wąsosza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXII/152/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2013-01-02 10:30
Uchwała nr XXII/151/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2013-01-02 10:28
Uchwała nr XXII/150/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik 2013-01-02 10:25
Uchwała nr XXII/149/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz 2013-01-02 10:18
Uchwała nr XXII/148/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-02 10:16
Uchwała nr XXII/147/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/03 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych, bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego 2013-01-02 10:15
Uchwała nr XXI/146/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-12-19 10:05
Uchwała nr XXI/145/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - etap II" 2012-12-19 10:04
Uchwała nr XXI/144/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wąsosz na lata 2013-2017 2012-12-18 13:10
Uchwała nr XXI/143/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 2012-12-18 12:47
Uchwała nr XXI/142/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Wąsosz 2012-12-18 12:43
Uchwała nr XXI/141/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście Wąsosz 2012-12-18 12:42
Uchwała nr XXI/140/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty adiacenckiej 2012-12-18 12:51
Uchwała nr XXI/139/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów 2012-12-18 12:38
Uchwała nr XXI/138/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2013 rok 2012-12-18 12:37
Uchwała nr XXI/137/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023 2012-12-18 12:35
Uchwała nr XXI/136/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XXXV/217/09 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także dodatku mieszkaniowego /Dz.Urz.Woj.Dolnoślaskiego z 2009 r., Nr 208, poz. 3812/ 2012-12-18 12:19
Uchwała nr XX/135/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-11-13 12:49
Uchwała nr XX/134/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2023 2012-11-13 12:35
Uchwała nr XX/133/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2012-11-13 10:15
Uchwała nr XX/132/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-11-13 10:02
Uchwała nr XX/131/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz 2012-11-13 08:46
Uchwała nr XX/130/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne 2012-11-13 08:45
Uchwała nr XX/129/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-11-13 08:43
Uchwała nr XX/128/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2012-11-14 14:50
Uchwała nr XX/127/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w Wąsoszu 2012-11-13 08:06
Uchwała nr XX/126/12 z dnia 09 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2012-11-13 08:06
Uchwała nr XX/125/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-11-13 08:06
Uchwała nr XX/124/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/61/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i uchwały Nr XIII/82/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2012-11-13 08:06
Uchwała nr XX/123/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie stawek opłaty targowej 2012-11-12 15:20
Uchwała nr XX/122/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2012-11-12 15:18
Uchwała nr XX/121/12 z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2013 2012-11-12 15:17
Uchwała nr XIX/120/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-10-23 10:07
Uchwała nr XIX/119/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2022 2012-10-23 10:03
Uchwała nr XIX/118/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wodniki 2012-10-16 09:04
Uchwała nr XIX/117/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąsosza 2013-03-21 09:13
Uchwała nr XIX/116/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu 2012-10-16 09:00
Uchwała nr XIX/115/12 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2012-2015 2012-10-16 11:22
Uchwała nr XVIII/114/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-09-25 09:39
Uchwała nr XVIII/113/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej 2012-09-25 09:37
Uchwała nr XVIII/112/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2012-09-25 09:26
Uchwała nr XVIII/111/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Lechitów 2012-09-21 08:30
Uchwała nr XVIII/110/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 2012-09-21 08:29
Uchwała nr XVIII/109/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2012-09-20 09:14
Uchwała nr XVIII/108/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Wąsosz na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Wąsosza 2012-09-20 09:12
Uchwała nr XVII/107/12 z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-08-07 11:49
Uchwała nr XVII/106/12 z dnia 25 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz na rok 2012 2012-08-07 11:47
Uchwała nr XVII/105/12 z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego 2012-08-07 11:45
Uchwała nr XVII/104/12 z dnia 25 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr IX/54/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąsosz 2012-08-07 11:41
Uchwała nr XVII/103/12 z dnia 25 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów w gminie Wąsosz 2012-08-07 11:39
Uchwała nr XVI/102/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-06-21 08:29
Uchwała nr XVI/101/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2012-2022 2012-06-21 08:28
Uchwała nr XVI/100/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz na rok 2012 2012-06-21 08:23
Uchwała nr XVI/99/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz 2012-06-21 08:20
Uchwała nr XVI/98/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów 2012-06-21 08:20
Uchwała nr XVI/97/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wąsosza za 2011 rok 2012-06-21 08:20
Uchwała nr XVI/96/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Wąsosz za 2011 rok 2012-06-21 08:12
Uchwała nr XV/95/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-04-11 12:23
Uchwała nr XV/94/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz w 2012 roku" 2012-04-11 12:22
Uchwała nr XV/93/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 2012-04-11 12:20
Uchwała nr XV/92/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów 2012-04-26 13:47
Uchwała nr XIV/91/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Wąsosza na 2012r 2012-04-11 11:14
Uchwała nr XIV/90/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Wąsosza na 2012r. 2012-04-11 11:14
Uchwała nr XIV/89/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/78/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2012 rok 2012-04-11 11:14
Uchwała nr XIV/88/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu 2012-04-11 11:14
Uchwała nr XIV/87/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu 2013-03-21 09:11
Uchwała nr XIV/86/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomościpomieszczenie użytkowe- położone w Wąsoszu przy ul Zacisze 10 na działce oznaczonej w katastrze nieruchomości nr 306/5 o pow. 0,0433ha 2012-04-11 11:14
Uchwała nr XIV/85/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Świniary 10, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 126 o pow. 0,5500ha 2012-04-11 11:14
Uchwała nr XIV/84/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wąsosz na lata 2012-2016 organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-04-11 11:15
Uchwała nr XIV/83/12 z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2012-04-11 11:15